دوره های رایگان

2 کالا

دوره سرمایه گذاری

آموزش مبانی اولیه جهت شروع فعالیت در بازارهای مالی به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای .
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
رایگان

دوره ناشنوایان

دوره تابلو خوانی و ایچیموکو به زبان ناشنوایان
دوره غیرحضوری
رایگان
question